Sanace kontaminovaných lokalit

Hlavní činností firmy OPV jsou průzkumy a sanace znečištění v horninovém prostředí. Tyto práce realizujeme komplexně od vrtání, přes terénní měření na lokalitě, stanovení probíhající v laboratoři, až po samotné vyhodnocení a zpracování zprávy.

 

Čtěte více

Expertní služby, autorský a odborný dozor

Nabízíme realizaci komplexního řešení sanačních prací, tj. vymezení problémů, analýzu, technicko - ekonomické zhodnocení, návrh optimálních sanačních metod, zpracování, projednání projektu, ekologické audity, supervizní činnost, oponentní posudky a posudky EIA.

 

Čtěte více

Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

 Vyhledáváme a vyhodnocujeme nové vodní zdroje pro individuální i hromadné zásobování, ověřujeme vydatnost zdrojů podzemních vod, stanovujeme jejich ochranná pásma a zajištujeme analýzy pitné vody.

 

 

Čtěte více

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Jsme tu pro Vás již od roku 1991

Působí na trhu jako soukromá firma již od roku 1991. Firma poskytuje služby zejména v oborech geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Stěžejní náplní činnosti firmy OPV jsou sanace znečištěného horninového prostředí a podzemních vod, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, dále pak související projekční, konzultační a další odborné služby, jako jsou laboratorní analýzy, vypracování základních zpráv s IPPC, hodnocení rizik ohledně nakládání s nebezpečnými odpady a zásahy při ekologických havariích.

Nejnovější řešení

Spolupráce s VŠCHT v Praze

Výzkum a vývoj nanočástic oxidu ceru na dekontaminaci životního prostředí od pesticidů a jejich metabolitů.